Điều khoản trọng tài mẫu

 

ĐIỀU KHOẢN TRỌNG TÀI MẪU

        “Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Thương mại Việt Nam Thịnh Vượng (VNPAC) theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này” hoặc, “Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Thương mại Việt Nam Thịnh Vượng (VNPAC) theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này”.

       Ngoài ra, các bên có thể bổ sung:

      (a) số lượng trọng tài viên là [một hoặc ba].

      (b) địa điểm trọng tài là [thành phố và/hoặc quốc gia].

      (c) luật áp dụng cho hợp đồng là [ ].*

      (d) ngôn ngữ trọng tài là [ ]. **

      Ghi chú:

      * Chỉ áp dụng đối với tranh chấp có yếu tố nước ngoài

     ** Chỉ áp dụng đối với tranh chấp có yếu tố nước ngoài hoặc tranh chấp có ít nhất một bên là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

 

 

ĐIỀU KHOẢN TRỌNG TÀI MẪU

ÁP DỤNG CHO THỦ TỤC RÚT GỌN

      “Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Thương mạị Việt Nam Thịnh Vượng (VNPAC) theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này.

     Các bên thỏa thuận rằng tố tụng trọng tài sẽ được tiến hành theo Thủ tục rút gọn quy định tại Điều 37 của Quy tắc tố tụng trọng tài của VNPAC.”

      Ngoài ra, các bên có thể bổ sung:

      (a) địa điểm trọng tài là [thành phố và/hoặc quốc gia].

      (b) luật áp dụng cho hợp đồng là [ ].*

      (c) ngôn ngữ trọng tài là [ ]. **

      Ghi chú:

      * Chỉ áp dụng đối với tranh chấp có yếu tố nước ngoài

     ** Chỉ áp dụng đối với tranh chấp có yếu tố nước ngoài hoặc tranh chấp có ít nhất một bên là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

  

Tin tức

Góc nhìn trọng tài

Hòa giải

Trọng tài

LIÊN HỆ

ĐIỆN THOẠI: 0908 225 066


HOẶC ĐIỀN THÔNG TIN THEO MẪU DƯỚI

HỌ TÊN KHÁCH HÀNG (*): 

EMAIL (*): 

SĐT (*): 

Địa chỉ  

THÔNG TIN CẦN TƯ VẤN