Biểu phí trọng tài

 

BIỂU PHÍ TRỌNG TÀI VÀ BIỂU PHÍ HÀNH CHÍNH

(Ban hành kèm theo quyết định số:....................)

I.   stính phí trọng tài.

1.     Trường hợp đơn khởi kiện, đơn kiện lại nêu giá trị tranh chấp. 

 

1.1.     Trường hợp vụ tranh chấp được giải quyết bởi Hội đồng trọng tài ba trọng tài viên:

 

 

             1.1. Trường hợp vụ tranh chấp được giải quyết bởi Trọng tài viên duy nhất, mức phí trọng tài, phí tranh chấp bằng 70% của phí trọng tài, phí hành chính nêu tại mục 1.1 đối với cùng trị giá vụ tranh chấp.

           1.2. Trị giá vụ tranh chấp bằng ngoại tệ được chuyển đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá chuyển khoản của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương (Vietcombank) tại thời điểm nộp đơn khởi kiện, đơn kiện lại.

           2. Trường hợp đơn khởi kiện, đơn kiện lại không nêu trị giá vụ tranh chấp thì Chủ tịch VNPAC quyết định số phí trọng tài, phí hành chính phải nộp căn cứ vào tính chất của vụ tranh chấp, thời gian giải quyết vụ tranh chấp số lượng Trọng tài viên.

          3. Trường hợp đơn khởi kiện, đơn kiện lại vừa có yêu cầu nêu trị giá, vừa có yêu cầu khác không nêu trị giá thì phí trọng tài, phí hành chính phải nộp căn cứ vào tính chất của vụ tranh chấp, thời gian giải quyết tranh chấp và số lượng Trọng tài viên.

           4. Phí trọng tài nêu tại Mục 1.2 và 3 trên đây không bao gồm chi phí đi lại, ở và các chi phí liên quan khác của các Trọng tài viên và các thư kí phiên họp giải quyết vụ tranh chấp; chi phí giám định, định giá tài sản, chi phí tham vấn ý kiên chuyên gia và chi phí cho các trợ giúp khác theo yêu cầu của Hội đồng trọng tài.

          5. Các quy định tại Mục 1,2,3 4 nêu trên cũng áp dụng đối với các việc sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện; sửa đổi, bổ sung đơn kiện lại có điều chỉnh tăng về trị giá vụ tranh chấp.

           II.   Hòan trả phí trọng tài, phí hành chính.

           Phí trọng tài, phí hành chính được hoàn trả trong các trường hợp sau đây:

          1. Trường hợp rút đơn kiện; sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện; đơn kiện lại hoặc sửa đổi, bổ sung đơn kiện lại;

         1.1. Nếu đơn khởi kiện; sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện; đơn kiện lại, sửa đổi bổ sung đơn kiện lại được rút trước khi Hội dồng trọng tài được thành lập, VNPAC hoàn trả 70% phí trọng tài, phí hành chính;

         1.2. Nếu đơn khởi kiện; sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện; đơn kiện lại, sửa đổi bổ sung đơn kiện lại được rút sau khi Hội đồng trọng tài được thành lập, VNPAC hoàn trả 40% phí trọng tài, phí hành chính;

         1.3. Nếu đơn khởi kiện; sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện; đơn kiện lại, sửa đổi bổ sung đơn kiện lại được rút sau khi VNPAC gửi giấy triệu tập phiên họp giải quyết vụ tranh chấp và trước ngày mở phiên họp giải quyết vụ tranh chấp, VNPAC hoàn trả 30% phí trọng tài, phí hành chính.

         1.4. Nếu tại phiện họp giải quyết vụ tranh chấp đầu tiên, các bên hòa giải được với nhau, VNPAC hoàn trả 20% phí trọng tài, phí hành chính. Trường hợp vác bên yêu cầu Hội đồng trọng tài quyết định công nhận hòa giải, VNPAC hòa trả 15% phí trọng tài, phí hành chính.

        2. Trường hợp Hội đồng trọng tài ra quyết định chỉ giải quyết vụ tranh chấp do thảo thuận trọng tài không tồn tại, thỏa thuận trọng tài hiệu hoặc thỏa thuận trọng tài không thực hiện được, phí trọng tài, phí hành chính sẽ được hoàn trả 30%.

         3. Trường hợp Hội đồng trọng tài ra quyết định chỉ giải quyết vụ tranh chấp khi quyết định của Tòa án cho rằng tranh chấp không thuộc quyền thẩm quyết định của trọng tại, phí trọng tài, phí hành chính sẽ được hoàn trả 20%.

         4. Trong mọi trường hợp, phí trọng tài còn lại sau khi thỏa thuận không quá 7.000.000 đồng.

          5.  Biểu phí này có hiệu lực kể từ ngày ...................................


Tin tức

Góc nhìn trọng tài

Hòa giải

Trọng tài

LIÊN HỆ

ĐIỆN THOẠI: 0908 225 066


HOẶC ĐIỀN THÔNG TIN THEO MẪU DƯỚI

HỌ TÊN KHÁCH HÀNG (*): 

EMAIL (*): 

SĐT (*): 

Địa chỉ  

THÔNG TIN CẦN TƯ VẤN